Ekumenická síť pro aktivity mladých o.p.s.

Eva Mikulecká,

U Nás 9 / 873

147 00 Prague 4 - Braník

tel: 728 047 030  email: mikulecka@ccshmichle.cz

 

ICO: 65 99 88 71 / CZ65998871

REG CISLO: 1364

 
Domov na půl cesty - Maják                                                                                                                                                                                                                              Tábory v Borovnici 
 
   

U zrodu této organizace stojí farářka Církve československé husitské Mgr. Eva Mikulecká a pastorační asistentka Cath Moss. Eva Mikulecká se práci s mladými lidmi aktivně věnuje již od doby svého studia na Husitské bohoslovecké fakultě, kdy se jí dostalo výjimečné příležitosti vyjet na dva studijní pobyty do ekumenického střediska setkávání křesťanů Scottish Churches House (Skotský dům církví) v městečku Dunblane ve Skotsku. Po nastoupení do farářské služby v únoru r. 1990 v Náboženské obci v Praze 4 – Michli se snažila aktivně věnovat ekumenické mládežnické práci s mezinárodním dosahem.

Bylo to nejprve v organizaci Ecumenical Youth Council in Europe – EYCE (Ekumenická mládežnická rada v Evropě). Na setkání jejich národních korespondentů poprvé vyjela v r. 1990. Začala také vést mládežnickou sekci Ekumenické rady církví (ERC) u nás, míněno v celém Československu. Již v r. 1991 byla zvolena do čela EYCE, které v té době tvořilo více než 20 evropských zemí. Tři roky intenzivní práce v roli prezidentky (chairperson) společně s výkonným sekretariátem (3-4 zaměstnanci) a Generální Sekretářkou Cath Moss se sídlem v Belfastu v Severním Irsku znamenalo úžasnou, ale velmi namáhavou část jejího života. Zakončila ji v Litomyšli při Valném shromáždění celé organizace v r. 1993.

Setkání Cath Moss s tehdejším pražským biskupem Církve československé husitské René Hradským vyústilo v nabídku spolupráce v oblasti mládežnické práce v pražské diecézi CČSH i celé církvi. Spolupráce s Cath Moss tak nadále pokračovala a v r. 1997 bylo oficiálně založeno občanské sdružení Ekumenická síť pro aktivity mladých (Ecumenical Network for Youth Action – ENYA). Tato mezinárodní síť kontaktů mladých lidí dopisujících si tehdy ještě pomocí obyčejných dopisů a občasně se setkávajících na seminářích v České republice, Slovensku či Maďarsku vyvrcholila setkáním v Praze na Strahově v červenci r. 2004. Tam se sešlo přes 80 mladých lidí z mnoha evropských zemí. Mottem setkání bylo "Ecumenical Youth and Young Adult Social Justice Encounter - Building Ecumenical Spaces" (volně přeloženo "Ekumenické setkání mládeže s cílem budovat sociální spravedlnost a ekumenický prostor").

ENYA však i poté pořádala a pořádá různá setkání a semináře buď v Čechách, nebo v zemích střední a východní Evropy, zaměřené především na znevýhodněné mladé lidi, v poslední době se nejvíce soustřeďuje na romské mladé ženy.
ENYA pomáhala také po ničivých povodních v roce 2002 v Čechách, kdy distribuovala balíčky pomoci mezi lidi postižené povodní, poskytovala také finanční pomoc pro první opravy zničených bytů a domů. V letech 2006-2007 ENYA organizovala velký projekt v Praze "Ohrožená mládež", financovaný z grantu EU, který byl zaměřen na vzdělávání a pracovní návyky pro znevýhodněné mladé lidi při snaze získat zaměstnání.

Souběžně se Eva Mikulecká a Cath Moss věnovaly organizování dětských táborů pro děti členů náboženské obce. Na jednom z nich se potkaly s dětmi z Dětského domova (DD) Nechanice u Hradce Králové, čímž byla zahájena dlouhodobá spolupráce s DD. Členové ENYA začali i po prázdninách do DD dojíždět a děti také jezdily na víkendové pobyty na faru v Michli. Spolupráce se dále rozvíjela a po několik let se v rámci ENYA každý rok rekrutovali mladí vedoucí pro 2-3 týdenní prázdninový program pro děti (asi 50 dětí ve věku 3-16 let) z DD Nechanice. Po zhruba devíti letech této spolupráce byli z dětí mladí lidé, kteří v 18 letech museli DD opustit. Sociální systém státu určený pro jejich pomoc se tím vyčerpal. V té době pozvolna nastupují nezisková občanská sdružení a zřizují první domy na půl cesty. Mezi průkopníky patří i o.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých, která začíná v r. 2004 budovat Domov na půl cesty Maják v těsné blízkosti sboru a fary náboženské obce. Občanské sdružení dokázalo shromáždit na 7 000 000 Kč a postavit dům s šesti byty pro nové obyvatele, z nichž jeden slouží jako kancelář pro sociální pracovníky. Dokončení stavby se podařilo v říjnu r. 2007.

Protože provoz Domova na půl cesty Maják je natolik specifickou činností, došlo v únoru 2009 k rozdělení organizace na dvě samostatná občanská sdružení – mezinárodní Ecumenical Network for Youth Action  (ENYA) pod vedením Cath Moss, která se nadále věnuje mezinárodním seminářům a dalším aktivitám pro znevýhodněné mladé lidi, a "českou" Ekumenickou síť pro aktivity mladých, která provozuje zmíněný Maják. Pod její hlavičkou také v posledních letech probíhají letní tábory pro sociálně znevýhodněné děti v objektu Pražské diecéze CČSH v Borovnici u Vlašimi.
V souvislosti se změnou právních předpisů ČR (novela Občanského zákoníku) a přechodem právní formy občanských sdružení na spolky, se na konci roku 2013 přeměnila Ekumenická síť na obecně prospěšnou společnost, jejíž zakladatelkou a ředitelkou je Eva Mikulecká.

   
         
   
Druh obecně prospěšných služeb:
   
   

Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:

* sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

  zákona o sociálních službách;

* ve spolupráci s církvemi a dalšími institucemi připravovat vzdělávací projekty a programy;

* pomáhat osobám, které jsou v tíživé životní situaci nebo se dostanou na okraj společnosti (mládež z ústavní výchovy, lidé bez domova, migranti,

   matky s dětmi v nouzi, lidé se zdravotním postižením, senioři, osamělí lidé);

* aktivizovat zejména mladé lidi, aby uplatňovali křesťanské principy v praktickém životě a vzájemných mezilidských vztazích;

* poskytovat pastorační služby.

 

   
 
Správní rada:
   
   

Předsedkyně:  JUDr  Eva Dundáčková 

Gabriela Federlová

Jana Krajčiříková

Eva Mlezivová

Zora Štěpková

Oksana Velebilová